Mr. Giuliani met with Mr. Zheng Xinmiao, Director of the Palace Museum

 
 No.9 Fuchengmenwai Street,Beijing,P.R.China
Tel: (8610) 68001188-235úČ68001188-232   Fax: (8610) 68001287